Cài đặt LAMP Stack trên CentOS 7

Tháng Năm 21, 2019 Hiệp Phạm 0

Trong bài viết này, mình sẽ tập trung hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình LAMP Stack – Linux, Apache, MariaDB, PHP / PhpMyAdmin – trên phiên bản Red Hat Enterprise Linux 7.0 và CentOS 7.0