Không có ảnh

Hướng dẫn cài đặt SSL trên VestaCP

Tháng Tư 28, 2019 Hiệp Phạm 0

Để cài đặt chứng chỉ SSL trên VestaCP, bạn thực hiện như sau:Đầu tiên, bạn đăng nhập vào trang quản trị VestaCP bằng user có website cần cài đặt chứng chỉ SSL bởi đường dẫn: https://IP-của-bạn:8083